School Management Committee

School Management Committee
S.No SMC Name List Contact No.
1 Shri. Ramnik G Kikani 98202 23590
2 Shri. Tushar.R,Kikani 93632 29833
3 Shri. Pradeep.K.Kikani 99428 99900
4 Shri. Harish G Shah 97897 78320
5 Shri. Chandrakant H Patel 94861 86689
6 Shri. Prakash.K.Asher 94431 56772
7 Shri. Diresh Raichura 98430 11678
8 Mrs. Geetha Raj 95009 96859
9 Mr.H. Natarajan 94437 57627
10 Mr. Ramanan 99526 99793
11 Mrs. Jayalatha Rosalin 85265 18009
12 Mr. Anmol Viz 95439 52233
13 Mr. Mohan Narayanan 98435 47794
14 Mr. Murali Mohan 0422 – 2494193
15 Dr. Balavenkat Subramanian 98422 45757
16 Dr. Raja Sabapathy 0422 – 2498433
17 Dr. Raja Sekar 0422 – 2498433
18 Mr.M.N Padmanadhen 98943 59595
19 Mr. Krishna Kumar 98422 30365
20 Mrs. Rohini 94430 44218
21 Mrs. Kavitha N 90039 50012
22 Mrs. Shyamalavalli S 81484 66623

© 2016-2017. Designed and Powered by keyslab software india private limited All right reserved.